Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště se zaměřuje zejména na tyto činnosti: poskytování a vyhodnocování podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, podporu vzdělávání nadaných žáků, průběžnou práci se žáky s výchovnými obtížemi, předcházení formám rizikového chování, organizaci a vyhodnocení preventivních programů, kariérové poradenství, metodickou podporu pedagogům a spolupráci s rodiči a školskými poradenskými zařízeními. Činnost zajišťuje školní speciální pedagog.


Speciální pedagog: Bc. Karolína Urminská