GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v ZŠ Five Star Montessori

ZŠ Five Star Montessori (Zřizovatel: Základní škola Five Star Montessori, s.r.o., Brno-Žabovřesky, Sochorova 3178/23, IČO 02050439, dále jen „ZŠ“) je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT. 

Hlavním úkolem ZŠ je poskytování základního školního vzdělávání dětí ve smyslu školského zákona. V rámci svých činností zpracovává osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména se školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhl.č. 364/2005 Sb., vyhl.č. 14/2005, nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kontaktní e-mail v oblasti GDPR je gdpr@fs-montessori.cz. 


Zpracování osobních údajů Vašeho dítěte

ZŠ zpracovává identifikační údaje Vašeho dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum narození), místo a stát narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost. Zpracování těchto údajů je nezbytné zejména pro potřeby přijímacího řízení a pro vedení školní matriky.


Zpracování osobních údajů zákonných zástupců dítěte

ZŠ zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákonných zástupců dítěte pro účely plnění zákonných povinností, které se na ZŠ vztahují a také z důvodu oprávněného zájmu ZŠ, zákonných zástupců a dítěte. 

Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu. Kontaktními údaji se rozumí zejména korespondenční adresa, telefon, e-mail apod.


Zpracování osobních údajů třetích osob

Pokud ZŠ poskytnete osobní údaje třetích osob, máte povinnost tyto osoby informovat o zpracování jejich osobních údajů. Poskytnete-li ZŠ osobní údaje třetích osob – nezletilých dětí, máte povinnost o zpracování jejich osobních údajů informovat jejich zákonné zástupce. V souvislosti s tímto zpracováním mají dotčené osoby právo vznést námitku. V takovém případě je ZŠ povinna tyto osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistí, že má k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.


Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci vzdělávací a výchovné činnosti ZŠ zpracovává některé osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu, a to na základě plnění právní povinnosti, z důvodu oprávněného zájmu nebo na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Ostatní údaje zpracovává pouze po předchozím výslovném souhlasu.


Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává ZŠ jako správce. To znamená, že ZŠ stanovuje shora uvedené účely zpracování, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů ZŠ využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na její pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

  • externí zpracovatel účetnictví, 
  • poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby.

Zpracovávané osobní údaje je ZŠ povinna předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v případě, že ji o to požádají.


Z jakých zdrojů osobní údaje ZŠ získává?

Osobní údaje ZŠ získává především od zákonných zástupců dětí.


Automatizované rozhodování a profilování

Neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě osobních údajů. Nezpracováváme údaje pro marketingové účely, ani osobní údaje k těmto účelům dále neposkytujeme jiným zpracovatelům.


Práva v oblasti ochrany osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů, máte určitá práva. Mezi tato práva patří např.:

  • Právo být informován jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na jak dlouho a za jakým účelem.
  • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

Žádost vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá ředitelka. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Zabezpečení osobních údajů

Škola vytváří a průběžně zlepšuje systém informační bezpečnosti zahrnující oblast ochrany osobních údajů.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mail gdpr@fs-montessori.cz.

 

TEXT RODIČE